Проект: Подкрепазамалки предприятиясоборотнад 500 000 лв. за преодоляваненаикономическите последствия отпандемията COVID-19 

Главнацел на проектното предложение: 

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Номерна АДПБФП: BG16RFOP002-2.089-3991-C01 Бенефициент: «ХАРИ - 93» ООД

Обща стойност: 50 000.00 лв., oт които 50 000лв. Европейско и 0 лв. национално съфинансиране. 

Начало: 22.10.2021 г. Край: 22.01.2022 г.